سایبان باکس

مزایای سایبان باکس

مزایای سایبان باکس مزایای سایبان باکس : نام دیگری که سایبان باکس با آن شناخته شده است سایبان پوشش دار است و این نام گذاری سایبان باکس به دلیل سازه پوششی خاص آن است که آن را در مقایل هر گونه آسیب باد و باران و نور خورشید محافظت می کند. البته این سازه پوششی […]

سایبان برقی باکس

سایبان برقی باکس سایبان برقی باکس چیست؟ سایبان برقی باکس یک سایبان برقی یک طرفه محسوب می شود و این یک طرفه بودن سایبان برقی باکس به این معنی است که این سایبان برقی از یک طرف باز و بسته شده و از سمت دیگر بر روی دیوار و یا پایه در نظر گرفته شده […]